Innovació


L'escola està participant o ha participat recentment en 3 projectes d'innovació:

PROJECTE SI (SALUT INTEGRAL);

Des del setembre de 2012 hem iniciat un projecte de col·laboració amb la Fundació SHE per treballar la salut integral dels nostre alumnat. S'ha començat pels més petits (Educació infantil) amb la idea d'anar estenent el treball progressivament cap a tots els nivells educatius.

PROJECTE PUNTEDU (BIBLIOTECA):
El Departament d'Ensenyament va atorgar-nos el setembre de 2011 els recursos (econòmics, de suport al catàleg i de formació) que s'inclouen en el projecte PUNTEDU 2011-2014  per a la dinamització de la biblioteca escolar.

PROJECTE PILE (PLA INTEGRAL DE LLENGÜES ESTRANGERES): 
El Departament d'Ensenyament va aprovar-nos el projecte AICLE (Aprenentatge Integral de Currículum i llengua estrangera) 2012-2014. Des del setembre de 2012 la llengua vehicular en les sessions de Visual i Plàstica és l'anglès a tota l'educació primària.